Fastighetsmäklare och Lägenheter

April 21, 2008

Bostadsrättsförening

Filed under: — admin @ 11:23 pm

Bostadsrättsförening. Bostadsrättsförening (BRF) är ett bostadsföretag och ekonomisk förening. En bostadsrättsförening har flera olika arbetsuppgifter. De viktigaste frågorna som en bostadsrättsförening arbetar med att upplåta bostadsrätter, som saknar begränsning i tid, med även att säkerställa fastighetens behov av underhåll. Som medlem i en bostadsrättsförening äger du en viss andel i föreningen. Detta ger dig också en röstandel på bostadsföreningens årsmöte. Vidare innebär det att du är valbar till bostadsrättsföreningsstyrelsen. Vidare kan du som medlem i en bostadsrättsförening vara med och bestämma hur hög avgiften till föreningen ska vara.

Om föreningen skulle ha mycket god ekonomi kan det förekomma att föreningens medlem inte behöver betala någon avgift. Detta tillhör dock ovanligheterna. Avgifterna till bostadsrättsföreningen syftar till att säkerställa kostnaden för det gemensamma underhållet av fastigheten. Vidare kan det vara så att bostadsrättsföreningen har tagit lån för att finansiera reparationer och således kan avgiften även gå till detta. Det finns något som kallas för oäkta bostadsförening. Det innebär att mindre än 60 % av de totala intäkterna kommer från föreningens medlemmar. Man skiljer mellan äkta och oäkta bostadsföreningar av skattetekniska skäl.

En bostadsrättförening måste ha en ekonomisk plan. Denna plan beskriver bostadsrättföreningens verksamhet över en längre tid. Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan måste godkännas av Boverket. Denna statliga förvaltningsmyndighet har funnits sedan 1988. Till Boverkets uppgifter hör att arbeta för att vi svenskar ska ha ett boende av hög kvalitet. De regler som styr bostadsrättföreningens arbete återfinns i bostadsrättslagen. Lagen tillkom 1930 och reglerar många frågor som rör boende.

Här hittar du plan- och byggnadslagen, jordbalken, brandskyddslagen såväl som arbetsmiljölagen. I bostadsrättslagen återfinns paragrafer som reglerar hur och vad som får förändras i en bostadsrättsförening. En bostadsrättförening ska man minst tre medlemmar. Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för föreningen förvaltning organisation. Vid ombyggnationer och planförändringar så måste dessa planer först godkännas av bostadsrättföreningens styrelse. För att vara säker på att ha råd med framtida reparationer så avsätter bostadsrättsföreningen pengar i en reparationsfond. Denna typ av fond klassas som bundet eget kapital.

Att räkna ut storleken på denna avgift kan göras på lite olika sätt. Men vanligt är att man betala en viss procentsats av taxeringsvärdet. Om en bostadsrättsförening sätter samman en underhållsplan så innebär det att fastighetens underhålls- och renoveringskostnader periodiseras. För att en förening ska klassas som en bostadsrättförning så måste det aktuella ordet finnas med i firmabeteckningen. En bostadsrättsförening kan, precis som varje lägenhet, sättas i pant. Vidare kan en bostadsrättsförening även gå i borgen för en medlem i föreningen. Bostadsrättsföreningen sätter då själva fastigheten i pant.

För att avgöra vissa typer av frågor i en bostadsrättförening krävs kvalificerad majoritet. Detta innebär att 3/4 eller 2/3 av föreningens medlemmar måste rösta för ett visst förslag för att det ska kunna drivas igenom. En bostadsrättförening har ett årsmöte, eller en så kallas föreningsstämma. Denna stämma ska gå av stapeln på ett bestämt datum efter kalenderårets utgång. Det är upp till styrelsen att se till att årsmötet verkligen blir av. På stämman tar man upp större frågor. Vidare väljer man även nya styrelseledamöter.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress